Nieuwsbrief nr 4, juni 2016

Wij nemen afscheid

De redactie

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Zoals u wellicht reeds weet, zullen de Zusters van de Abdij Roosenberg op zaterdag 6 augustus 2016, op de dag af 41 jaar nadat de abdij werd ingewijd, de abdij verlaten. Zij zullen vanaf dan verblijven in het moederklooster van hun congregatie, in de Kerkstraat 14 in Waasmunster.

Dit klooster werd ook grotendeels ontworpen door dezelfde architect die de abdij ontwierp: de benedictijner monnik Dom Hans Van der Laan. In die zin verhuizen de zusters wel naar een huis waarvan de sobere bouwstijl hen vertrouwd is. Roosenberg III is echter wel uniek, want het is het meest homogene vrijstaande bouwwerk, waarin Dom Van der Laan de vrijheid kreeg om zijn theorie over de architectonische ruimte en het plastisch getal, volledig toe te passen. Het werd een prachtig Gesamtkunstwerk. Voor studenten architectuur uit heel Europa is de Abdij dan ook een vaste bestemming op hun buitenlandse studiereizen.

Het zal de zusters pijn doen om dit schitterend huis waarmee ze vergroeid zijn te verlaten. Maar we wensen hen toe dat ze in de pandgang van het moederklooster diezelfde rust, harmonie en spirituele diepgang vinden die zij en alle bezoekers nu, en hopelijk ook in de toekomst, mogen ervaren in hun abdij.

Het afscheid van de zusters wilden de Vrienden van de Roosenbergabdij niet onopgemerkt laten voorbijgaan. In overleg met Zr.Agnes , de algemene overste en het Gemeentebestuur van Waasmunster werd besloten om een afscheidsviering te organiseren.

We weten dat de zusters bij dit afscheid de grootste steun zullen vinden in ons gezamenlijk gebed. In de loop der jaren konden ontzettend veel mensen altijd rekenen op hun luisterbereidheid, hun intens meeleven, hun gebed....
De zusters zijn ook heel wat mensen dankbaar voor hun aanwezigheid in de kerk, voor hun werk in en voor de abdij, voor hun samen zoeken naar nieuwe toekomstmogelijkheden, voor hun interesse en vriendschap... Daartoe behoort ook u.

We nodigen u uit op zaterdag 6 augustus voor de afscheidsviering in de Abdij :
- Eucharistieviering uitzonderlijk om 10u30, voorgegaan door Mgr. Van Looy.
- Receptie in pandgang 12u00 tot 13u00, aangeboden door Gemeente Waasmunster

Indien u kan komen, wil u dan voor 21 juli per mail inschrijven op volgend e-mailadres: denevelieve@hotmail.com

Met vriendelijke groeten,

Luc Steyaert

Voorzitter van de Vrienden
De Redactie van de Nieuwsbrief

 

Uitnodiging afscheidsviering

 

Woord van dank
Vraag om vergeving
Gevoel van pijn
Lokroep

Zuster Trees verwoordt krachtig samengevat haar gevoelens en die van haar medezusters.

6 augustus 1975, start van het avontuur van Roosenberg III,
6 augustus 2016, 41 jaar later, afscheidsviering!

Er is DANKBAARHEID
voor een afgelegde weg van gebed, stilte, bezinning
en ontmoeting met ontelbare mensen
waarvan velen in een vriendschapsband werden opgenomen.

Maar ook een vraag om VERGEVING
voor al wat fout liep
waardoor mensen zich gekwetst wisten.

Ook PIJN om het afscheid nemen
en loslaten van een unieke plek
die stilaan met ons vergroeid raakte.

LOKROEP om een nieuw begin een kans te geven gelovend in een toekomst vol onzekerheid, maar waarvan we overtuigd zijn dat ze in Gods hand ligt en door de Ene geleid wordt.

Bij deze gelegenheid willen we iedereen danken die ons leven een glans van volheid en vreugde gaven. Ook op ons nieuwe adres zijn we voor iedereen bereikbaar.

Zuster Trees

 


 

Kennisgeving Stop Project Foyer Abdij Roosenberg

Hierbij moeten wij jullie jammer genoeg meedelen dat het project van vzw De Foyer rond jongdementie niet doorgaat. De vereisten die werden gesteld om te voldoen aan de normen van de zorgsector waaronder het project zou vallen, bleken te omvattend te zijn. Dit daarenboven nog moeten verzoenen met de beschermde toestand van het gebouw maakte dat het project financieel niet meer haalbaar bleek. Dat is de reden waarom het project werd afgeblazen. Hoe het nu verder moet ligt in de handen van de congregatie en het bisdom. Vanuit de Vrienden werden een aantal initiatieven aangereikt, die momenteel worden bekeken.

Wij zullen dit verder opvolgen en daar waar gevraagd en nuttig onze medewerking verlenen. We houden u op de hoogte houden zodra er meer duidelijkheid te melden valt.

 


 

Ontruiming van het museum

Met velen waren ze om mee te werken in het museum : Antoon, Cecile V.H., Jos, Gerry, Guido, Leo, Philippe, Tony, Paul en André. Professionelen waren het na enkele lessen van Monumentenwacht en de nodige zelfstudie. Gewapend met maskers en handschoenen gingen ze aan de slag om alle objecten uit het museum te reinigen en elke “besmetting” te laten verdwijnen. Alles werd dan in dozen gerangschikt nadat elk object minuscuul genoteerd werd op een lijst zodat alles in één knip teruggevonden kan worden.

Lees meer....

 


 

Concert Gospodi op zaterdag 1 oktober 2016

Op zaterdag 1 oktober om 19u30 geeft het kwartet Gospodi een uniek concert in de Abdijkerk van Roosenberg, Waasmunster.

Het ensemble Gospodi werd in 1982 opgericht door Herman Elegast (tenor) en Guido Cassiman (bariton). Samen met Jos Simal (bariton) en Paul Nieuwdorp (bas) begon hun ontdekkingsreis doorheen de muziek van de Slavisch-Byzantijnse liturgie.

Lees meer....

 


 

Stilte die een uitweg zoekt

Er is in de Roosenbergabdij in de voorbije 7 jaar ontzettend hard aan transitie en vernieuwing gewerkt. Te veel om op te noemen, maar de voorbije nieuwsbrieven getuigen ervan. Het moet er voor de zusters soms te dynamisch aan toegegaan zijn. Maar zo waait nu eenmaal de Geest. Het vertrek van de zusters maakt plots voor de hele Waasmunsterse én Vlaamse kerkgemeenschap duidelijk dat zij het niet zijn die de kar van de vernieuwing nog hoeven te trekken. Wie goed luistert heeft de boodschap begrepen.

En dus rust ook een zeer grote verantwoordelijkheid op de ‘erfgenamen’ van zowel het geestelijk als het ‘onroerend’ erfgoed. Het ‘onroerend’ erfgoed hoeft niet veel verandering. Het ‘roerend’ erfgoed des te meer.
Er is echter nog steeds de hoop én de overtuiging dat een monastieke en ecologische leefstijl in deze 21ste eeuw nieuwe vormen kan vinden. Ook en vooral in deze mooie site.

We willen hier ook onze dank betuigen aan de zeer grote groep mensen die de voorbije 7 jaar deze plek van stilte hebben opgezocht en er hebben gewoond om in alle oprechtheid zowel naar inhoud als naar vorm te zoeken naar een eigentijdse inculturatie van de Kerk. Er werd gestudeerd, gemediteerd, gezongen, gewaakt, gebeden, gekookt, getuinierd, gefeest en gelachen. Het kon en het kan allemaal. Nog steeds?

De redactie

 

 


COLOFON

Redactie: Floortje Thieleman, Lieve De Neve, Zr. Trees, Rik Daelman, Lex Helmich, Tom D'Haeyer, Marc Colpaert (eindredactie).
Lay-out: Lex Helmich, Rob de Wilde
Redactieadres:Abdij Roosenberg, Oudeheerweg-Hede 3, 9250 Waasmunster
Email: redactie@abdij-roosenberg.be