Steun

Abdij Roosenberg

14/10/15 - Ledenvergadering Vrienden van de Roosenbergabdij

Op zondag 20 september vond in de Abdij de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van de Vrienden van de Roosenbergabdij. Van de totaal 100 leden die de vereniging telt, waren een 35-tal leden hierbij aanwezig. Door voorzitter Luc Steyaert werden de activiteiten van het afgelopen jaar kort gememoreerd alsook de voor het nieuwe werkjaar reeds vastgelegde activiteiten.

Daarna werd door de penningmeester verantwoording afgelegd over het financieel beheer over het afgelopen boekjaar en werd de begroting voor het nieuwe werkjaar gepresenteerd.

Door projectleider Lex Helmich werd een overzicht gepresenteerd van de weg die tot nu toe is afgelegd om, samen met de vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden, een toekomstplan te ontwikkelen voor de Roosenbergabdij. Duidelijk is daarbij geworden dat het bisdom Gent een belangrijke rol hierin speelt, reden waarom aan de bisschop is gevraagd iemand te willen delegeren in het projectteam.

Door zuster Trees, overste van de Abdij, werd een korte toelichting gegeven op de motieven voor het aangekondigde vertrek van de zusters naar het hoofdklooster in de Kerkstraat in Waasmunster, tussen nu en de zomer van 2016.

Samen met de aanwezige leden vond vervolgens een levendige en constructieve brainstormdiscussie plaats rond voorstellen voor mogelijke nieuwe activiteiten, die binnen de abdij georganiseerd zouden kunnen worden om haar toekomst veilig te kunnen stellen na het vertrek van de zusters. Aan eenieder werd de oproep gedaan om actief met de projectgroep mee te willen denken en mogelijke initiatieven en ideeën kenbaar te willen maken aan haar voorzitter Lex Helmich (lex.helmich@gmail.com)