Steun

Abdij Roosenberg

05/07/15 - Boekenberg: In het licht van Gods woord. Luc Maes, Averbode 2015

‘In het licht van Gods woord’, Luc Maes, Averbode 2015

Op 27 maart werd het boek onder grote belangstelling in de abdijkerk voorgesteld. Luc Maes is een zeer gewaardeerde medewerker in de abdij. Zijn Leerhuis is er een vaste waarde. De commentaren en interpretaties van mensen tijdens de vele leerhuizen die hij begeleidde, inspireerden hem tot dit meditatief boek. Lees hier de toespraak van Luc tijdens de boekvoorstelling.

‘De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.’ Dat zeg ik nu al 43 jaar als ik het evangelie ga lezen in een viering. In het begin zag ik dat als een formule, een herkenbare inleiding, meer niet.

In mijn seminarietijd kwam ik in contact met volwassenencatechese in het Catechumenaat Gent. Ik leerde er dat je geloof niet zo maar kunt doorgeven als een pakje. Geloof kan wel groeien, via gesprek, geloofscommunicatie. Ik leerde dat we beter spreken over catechese met volwassenen in plaats van catechese voor volwassenen. In gesprek met elkaar ontdekken wat geloven kan inhouden en kan betekenen. Zo voerden we gesprekken vanuit een tekst, een beeld, … En zo begon ik ook gesprekken rond een evangelietekst. We lazen met een groep mensen het Marcusevangelie bij mij thuis. Drie jaar deden we erover, van het eerste stukje tot het laatste. In die tijd las ik iets over het joodse leerhuis: hoe de joden in de synagoge samen zochten wat de actuele betekenis kon zijn van een oude Schrifttekst. Soms was er een Schriftgeleerde die zijn eigen interpretatie oplegde aan de gemeenschap, maar daar ging Jezus tegenin. Het Leerhuis was en is een gemeenschapsgebeuren.

Meer en meer ging ik evangelieteksten anders lezen. We lieten ons raken door die woorden en gingen dan in gesprek met elkaar. Waar het nodig was, kwam er een stukje exegetische achtergrond bij – je kan een tekst niet eender wat laten zeggen – maar die stond in dienst van het gesprek. Op het einde kwam de vraag: ‘Als dit Woord van God is, wat heeft God ons nu gezegd doorheen ons gesprek?’. En dan hoorden wij mooie antwoorden: diepgaand, bezinnend, biddend zelfs. Zo leerde ik aanvoelen: hier is God aanwezig, hier is Hij aan het werk. Het Woord van God was niet langer iets uit het verleden. Het werd zeer actueel. God is nu met ons bezig en spreekt doorheen woorden van een oude tekst en woorden van mensen die nu over die tekst met elkaar in gesprek gaan. Evangelie lezen is meer en meer geworden: luisteren naar God. Dat is iets anders dan spreken over God.

‘De Heer zal bij u zijn’ kreeg een nieuwe betekenis. Het is niet langer een formule. Het is een wens geworden en een belofte: God zal bij u zijn.

Zo mocht ik delen in het geloof van veel mensen, nu al gedurende 30 jaar. Mijn geloof is er door verdiept en gegroeid. Het heeft nu veel meer dan vroeger te maken met het concrete leven van mensen en van mezelf.

Ik probeerde dat geloof en die verbondenheid met God verder te delen met mensen. Ik zag dat als een van mijn kerntaken als priester. Zo schreef ik tijdens de Advent 2013 een bezinning voor de parochieraad van Tereken: een A4-blaadje met een tekst van Jesaja, een korte bezinning en een gebed. Toevallig nam ik het mee toen ik op bezoek ging bij mijn vriend Lukas, die ziek was. Het interesseerde hem. Hij vroeg of ik er nog ging schrijven. Ik was zinnens er een te schrijven voor elke zondag van de Advent en voor Kerstmis. Ik stelde ze achteraan in de kerk ter beschikking van mensen die interesse hadden. Telkens als ik een blaadje klaar had, gaf ik het aan Lukas. Na enige tijd zei hij me dat hij veel had aan die blaadjes. Als hij ’s nachts niet kon slapen, las hij zo’n blaadje en hij werd er rustig van. Hij voelde zich door God gedragen. Zo stimuleerde Lukas mij om verder zulke blaadjes te schrijven. We hebben vaak over die teksten met elkaar gesproken en we hebben dan ook samen gebeden.

Ik heb daar veel uit geleerd. Als iemand op de drempel van de dood kracht en vertrouwen put uit Gods Woord en daarin de nabijheid van God ervaart, dan is dat belangrijk. ‘De Heer zal bij u zijn’ is geen formule meer, zelfs geen wens, maar een realiteit die kracht geeft om zelfs de moeilijkste weg te gaan.

Bij mij is door dat alles het besef gegroeid dat het Woord van God vaak stiefmoederlijk wordt behandeld. Het wordt ‘uitgelegd’. Er wordt ‘over’ gesproken. Het wordt ingepast in onze eigen interpretaties, onze eigen theologie of theorie. Beter laten we God zelf aan het woord en luisteren we naar Hem, naar wat Hij te zeggen heeft.

In mijn tijd in de godsdienstinspectie begonnen we elke inspecteursvergadering met een stukje evangelie. We luisterden er naar, we lieten ons raken. Dan verwoordden we onder ons wat die tekst ons zei. Meestal werd er ook bij gebeden. Dat hoefde niet meer dan 10 minuten te duren. Onze vergaderingen verliepen rustig: we waren immers begonnen met te luisteren naar God en naar elkaar. Dat waren andere vergaderingen dan die waar mensen vooral naar zichzelf luisteren.

Ik mis dat in de parochiepastoraal. Ik mis dat ook in een Kerk die op een keerpunt staat. De eerste Kerk is destijds gegroeid vanuit het delen van Gods Woord en het ontstaan van de evangelies. Waarom zou de Kerk van de toekomst niet kunnen groeien vanuit mensen die samen luisteren naar Gods Woord en daarover met elkaar delen? Dat zou een andere Kerk zijn dan wat nu op stapel staat op basis van menselijke plannen, structuren en theorieën.

Ik had het over de blaadjes die ik nog steeds schrijf. Het zijn er al heel wat. Ze staan achteraan in onze kerk en ze gaan per mail naar meer dan 200 mensen. Dat is een pastoraal op zichzelf aan het worden. Er wordt soms over en weer gemaild over een tekst. Nu zijn er een aantal blaadjes gebundeld door uitgeverij Averbode. Het is geen lijvig studieboek geworden, wel een pretentieloos boekje dat je kan laten rondslingeren en af en toe ter hand neemt om een stukje te lezen. Ik hoop dat het mensen mag helpen om God op het spoor te komen als een God die je graag ziet en die je draagt. Zo maar. Het is geschreven vanuit het geloof dat ik gedurende jaren mocht delen met veel mensen. Dat geloof wil ik nu via dit boekje verder met jullie delen.

De Heer zal bij jullie zijn. De Heer zal jullie bewaren.” (Luc Maes)

Lees meer: www.averbode.be/Pub/catalogusreligie/religie_test-Bidden.html?detail=72329