Nieuwsbrief 18

Herbestemming Abdij

Waar staan wij anno 2020 met de Abdij en welke plannen zijn er voor haar herbestemming ?

Hierbij een korte samenvatting van wat er tot nu toe is gebeurd en wat er is beslist.
Verleden jaar werd overeengekomen om de Abdij in te kantelen in het bisdom Gent, wat betekent dat het bisdom de volle eigenaar is geworden van het gebouw en de bijhorende gronden. Maar bij iedereen was er de overtuiging dat de leefbaarheid op lange termijn slechts kon worden gegarandeerd, wanneer het gebouw een waardige herbestemming zou krijgen.

Er werd dan beslist een stuurgroep op te starten om te zoeken naar mogelijke kandidaten, die aan de Abdij de plaats zouden willen geven die ze verdient.
In deze stuurgroep hebben vertegenwoordigers zitting van het bisdom, de Congregatie, het gespecialiseerde architectenbureau SumProject en de architecte Caroline Voet. SumProject heeft de opdracht gekregen te zoeken naar mogelijke kandidaten en een allesomvattend beheersplan op te stellen.
Dit alles onder de coördinatie van ondergetekende, voorzitter van de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Verschillende geïnteresseerde partijen werden gezien, rondleidingen werden georganiseerd, uitleg werd gegeven over de toestand van het gebouw als beschermd monument en tot slot werd hen gevraagd om, op basis van de verkregen informatie,  hun project voor te bereiden.
Midden december vorig jaar werd binnen de stuurgroep beslist drie projecten te weerhouden: één in de medische sfeer, één in de culturele sfeer en één in de commerciële sfeer. Deze drie worden nu verder uitgewerkt en naar verwachting zullen zij tegen eind april ter beoordeling worden voorgelegd aan een jury.

Hopelijk kan de Congregatie dan, op basis van het advies van de jury, een keuze maken en de finale beslissing nemen, zodat dit prachtige gebouw een zinvolle invulling krijgt en haar toekomst bestendigd kan worden.

Luc Steyaert.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging, nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Harold Van de Perre  over zijn glasraam  “Laudato Si”

Op maandag 24 februari 2020 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij, Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster.

Harold Van de Perre (° Ninove, 1937) studeerde aan het Hoger Instituut Sint-Lucas in Gent, specialisatie glasraamkunst en mozaïeken en was er ook docent beeldende kunsten.
Monumentale glasramen naar zijn ontwerpen, vindt men in kerken en kapellen in o.a. Dendermonde, Ninove, Oudenaarde, Diksmuide, Brugge, Antwerpen, Aarschot, Tongeren, Zwijndrecht , Sint-Willebrord (Nederland) en Meschede, abdij Köningsmunster (Duitsland)

In september 2018 werd in de Sint-Baafskathedraal te Gent zijn glasraam “Laudato Si” (Geprezen zijt Gij) geplaatst. De naam verwijst naar de aanhef van de strofen van het bekende Zonnelied van Sint-Franciscus van Assisi en is tevens de titel van de belangrijke encycliek van paus Franciscus uit 2015 over ecologie. In een beeldmontage wordt de ontstaansgeschiedenis en de groei van dit glasraam uit de doeken gedaan. Ook wordt ingegaan op het verschijnsel “glasraam-taal vroeger en nu” en worden nog enkele andere glasramen, onder meer van M. Chagall, nader toegelicht. Meteen komt ook heel even de actuele visie op sacrale kerkelijke kunst aan bod.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 20 februari 2020.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van    


Concert@Roosenbergabdij

Op zaterdag 14 maart om 19.30 uur vindt in de Roosenbergabdij een bijzonder concert plaats met vier jonge topmuzikanten die al internationaal zijn doorgebroken: 

 • Arthur Stockel, op zijn 26e al solist bij het Philharmonisch Orkest van Luxemburg.
 • Ilya Laporev, lid van het Londen Symphony Orchestra.
 • Pieter Van Loenen, 1e Prijs Prinses Christina Concours.
 • Yannick Van de Velde, halve finalist Koningin Elisabeth concours piano en internationale loopbaan als concertpianist en pianoleraar (lesopdrachten in Brussel, Darmstadt, Luxemburg en Yale universiteit in de V.S.)

Zij brengen onder meer het gekende “Quatuor pour la fin du temps” van Olivier Messiaen, een werk dat speciaal gekozen is omdat het muzikaal perfect past bij de moderne, strakke architectuur van de Roosenbergabdij.


Dit concert wordt georganiseerd door ‘Pianofest’ met medewerking van ‘De vrienden van de  Roosenbergabdij’.
Tickets (inclusief receptie): volwassene €15,- en jongere <18 jaar: €8,-.
Gelieve het exacte bedrag over te schrijven met vermelding van naam en aantal tickets op:​
Pianofest VZW
IBAN: BE49 7360 2836 3571
BIC: KREDBEBB


Restauratie schilderij abdis de Crombrugghe

Tijdens een archeologische tentoonstelling in de abdij, is helaas een van de mooiste schilderijen zwaar beschadigd. Het schilderij toont de 29e abdis van de Roosenbergabdij, Anna-Maria de Crombrugghe.
Hoewel de verzekering de schade dekt, werd door de expert geadviseerd om dan tevens ook het gehele schilderij te laten restaureren.
De Vrienden van de Roosenbergabdij hebben zich inmiddels geëngageerd om een bijdrage te leveren in de kosten van deze restauratie. Ook de Rotary-club Sint-Niklaas zal een deel van de opbrengst van haar jaarlijkse abdijconcert aan dit doel spenderen. Daarnaast heeft de heer Harold Van de Perre toegezegd de opbrengst van zijn lezing op 24 januari (zie hierboven) voor dit doel beschikbaar te zullen stellen.

Na de restauratie zal dit schilderij ongetwijfeld een van de topstukken vormen van het nieuw in te richten abdijmuseum.


Anna-Maria de Crombrugghe (1766-1812)


Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de reeks Roosenberglezingen, zal op
woensdag 1 april om 19.30 uur:

Bénédicte Lemmelijn
in de Roosenbergabdij een lezing houden over haar boek
“Mindful geluk”.

Bénédicte Lemmelijn (°1969) is Doctor in de Godgeleerdheid aan de KULeuven. In 2003 is zij er benoemd als professor Oude Testament binnen de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap en sinds 2014 is ze Vice-decaan internationalisering aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. In haar boek ‘Mindful geluk’ gaat Lemmelijn op zoek naar de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht. Zij koppelt deze aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het boek Wijsheid van Sirach.


Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 29 maart 2020.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00  en €5,00 voor de leden van de organiserende  verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.

Met de steun van    


Nieuwwsbrief 17

Bericht van zuster Trees

Op 29 mei 2019 hebben mijn medezusters mij verkozen tot algemene overste van de Mariazusters van Franciscus. Een taak die ik met veel schroom heb aangenomen en waarvoor ik mij ten volle wil inzetten, gesteund door Gods kracht en de medewerking van mijn medezusters.
Naast de zorg voor de zusters rest er ook nog steeds de bekommernis om de toekomst van de Roosenbergabdij. Maar ook daar mag ik rekenen op een deskundige medewerking van bekwame mensen.

Wij willen hoopvol, blijmoedig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien, een toekomst die steeds vol verrassende wendingen zit!

Ook voor elk van u: “Vrede en alle goeds!”.

Zuster Trees


Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van het omgaan met de Schrift als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “Wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 9 oktober 2019
 • 6 november 2019
 • 4 december 2019

Avondgebed in de advent

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebedVanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een echt rustmoment in onze woelige wereld.
Een manier  om op een nieuwe wijze naar het kerstfeest toe te leven.

Telkens op dinsdagavond in de kerk van de Roosenbergabdij van 18.30 tot 19.30 uur op:

 • 26 november 2019
 •   3 december 2019
 • 10 december 2019
 • 17 december 2019

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters aan het orgel.


Christelijke Meditatie

WCCM staat voor The World Community for Christian Meditation, een wereldwijde spirituele gemeenschap. Het doel van deze Wereldgemeenschap wordt omschreven als het toegankelijk maken van deze vorm van meditatie voor de christengemeenschap, in dienst van de eenheid van allen.

Elke maandagavond om 19.30 uur kunt u deelnemen aan de meditatie in de kerk van de Roosenbergabdij. Meer info: www.christmed.be/wccm.html


Samenkomsten Laura Waasland

Deze vinden plaats op:

 • Dinsdag  8/10 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag  5/11 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag 19/11 – wake om 20.00 uur in de Roosenbergabdij

Meer info: Laura van abt Poimên


Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg

De zusters van de abdij van Roosenberg en het Rijksarchief Gent nodigen u uit voor de officiële voorstelling van de Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg te Waasmunster (1258-1994) op woensdag 16 oktober 2019


Programma

 • 17.00 uur: Welkomstwoord door de heer Jurgen Bauwens, burgemeester van Waasmunster
 • 17u10 Getuigenis namens de zusters van Roosenberg, door zuster Trees, overste van de abdij en Bram van Arnhem, curator Warcheo
 • 17u20 Over de inventaris en het archief van de abdij, door Annelies Somers, archivaris bij het Rijksarchief
 • 17u30 Het belang van het archief van Roosenberg voor de sociaal-economische geschiedenis van het Waasland, lezing door prof. dr. Thijs Lambrecht, docent aan de Universiteit Gent
 • 18u00 Overhandiging van de eerste exemplaren en afsluitende drink

Locatie: Abdij van Roosenberg, Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 9 oktober 2019 via annelies.somers@arch.be 


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Christoffel Waelkens  over  “Geloof en wetenschap”

Op maandag 30 september 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Christoffel Waelkens (°1955) is hoogleraar Sterrenkunde aan de  Faculteit Wetenschappen en directeur van het Sterrenkundig Instituut van de KU Leuven:

“Ik zie geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Maar je moet ze niet door elkaar halen. De wetenschap geeft ons antwoord op de vraag hoe alles in elkaar steekt. De religie gaat over het ‘waarom’. Vind ik in de wetenschap geen bewijs voor het bestaan van God, ik vind er evenmin één voor het tegendeel. De mens is een product van de kosmische evolutie. Het zou niet logisch zijn, wanneer hij zichzelf aan het begin of het einde van die evolutie zou plaatsen. Als wetenschapper durf ik te stellen dat er nog genoeg ruimte is voor het geloof.” 

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 26 september 2019.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van    


Orfeo Klassiek & Architectuur

Hoe kan architectuur een maatschappelijke betekenis uitdrukken?
Welk antwoord formuleren architecten op precaire vragen als opvangtehuizen voor jongeren en mensen die niet helemaal sociaal aangepast zijn, maar toch letterlijk en fysiek een plaats en een huis moeten krijgen?

Steeds opnieuw blijken architecten een bijzondere knowhow te ontwikkelen. De manier waarop zij deze uitdagingen aangaan – intelligent, gevoelig en met succes – getuigt niet alleen van grote vakkennis, maar toont aan dat zij complexe opdrachten niet uit de weg gaan.

Ook een componist en een uitvoerder van klassieke muziek staat in de 21ste eeuw voor enorme uitdagingen. Hoe de jongere generaties nog interesseren voor dit genre?

Met het project “klassiek en architectuur” wil Orfeoproducties een kruisbestuiving organiseren door architecten, componisten van klassieke muziek en uitvoerders, met elkaar in contact te brengen. Tevens willen ze ook bij toeschouwers een verbreding van hun interesse opwekken. Liefhebbers van moderne architectuur worden geconfronteerd met hedendaagse klassieke muziek en geïnteresseerden in klassieke muziekuitvoeringen worden ondergedompeld in een creatieve architecturale omgeving.

Dit jaar werd ook de Abdij Roosenberg uitgekozen voor een concert.

Op zondag 17 november 2019 musiceert het Goeyvaerts Strijktrio in de prachtige kerk van de Abdij.

Programma:

 • 15.00 uur: toelichting over de architectuur van het gebouw door Caroline Voet, gedoctoreerd over Dom Hans van der Laan, de architect van het gebouw.
 • 15.30 uur: Goeyvaerts trio met werken van Spiritual Lab – “Giovanni Scelsi en Hildegard von Bingen in een confrontatie”. Een verklanking van hogere sferen, visioenen en hogere dimensies. Giacinto Scelsi bereikte de hoogste vorm van intimiteit in de stukken die hij voor strijkers schreef. Elegia per Ty, opgedragen aan zijn te vroeg gestorven vrouw, is een van zijn meest beklijvende werken. Het Goeyvaerts Strijktrio onderzocht in de Fondazione Scelsi in Rome de muzikale roots van Scelsi. Zsuzsi Tóth duikt in het uitgebreide muzikale testament van Hildegard von Bingen.
 • 16:30 uur: receptie aangeboden door de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Alle nodige info voor inschrijvingen vindt u op de website van de gemeente Waasmunster.


Architectuur

Huis voor de geest

De tentoonstelling ‘Huis voor de geest’, over de architectuur van Dom Hans van der Laan & Jan de Jong, is op 1 september jl. bijzonder succesvol afgesloten. De tentoonstelling werd gehouden in de Buitenplaats Doornburgh, een priorij van architect Jan de Jong in Maarssen in Nederland die, na het vertrek in 2016 van de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf, is omgevormd tot een buitenplaats voor kunst en wetenschap. De tentoonstelling werd op 30 augustus afgerond met een workshop over het thema: “De Architectonische Ruimte in de praktijk; Dom Hans van der Laan’s Plastisch Getal”.

De tentoonstelling mocht zich tevens verheugen in een lovende recensie (5 sterren) in de Nederlandse Volkskrant.

Digitaal leerplatform Dom Hans van der Laan

Recent is een digitaal leerplatform online gegaan over de Nederlandse benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan (1904-1991) De website en zijn inhoud zijn ontwikkeld door Caroline Voet, Faculteit Architectuur KU Leuven, in samenwerking met het Van der Laan Archief en de Van der Laan Stichting.
Een aanrader voor eenieder die zich verder wil verdiepen in de werkmethoden van Dom van der Laan.

De Douglas tartanstudie van Dom Hans van der Laan

Weinigen zullen wellicht weten dat Dom Hans van der Laan zijn fascinatie voor symmetrie ook doortrok in het ontwerpen van stoffen en kleding. Op 19 augustus 2019 publiceerde Caroline Voet in het online medium Drawing Matter, een artikel over de studie van Van der Laan naar het patroon van een 18e-eeuws stuk stof: de Douglas tartan.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen zal op
maandag 18 november 2019
Darya Safai  spreken over:
“Vrouwenrechten en religie”.

Darya Safai (°1975) werd geboren en groeide op in Teheran (Iran). In 1979 veranderde haar land in een streng conservatieve islamitische republiek. In 1999 moest ze, na haar deelname aan studentenprotesten, voor de religieuze dictatuur van de ayatollahs op de loop gaan en vluchtte ze naar België. Darya werd in ons land tandarts, maar ging zich als vrouwenrechtenactiviste steeds meer engageren voor de rechten van moslimvrouwen, in Iran, maar ook elders. De voorbije jaren kwam ze vaak in het nieuws met haar kritiek op de hoofddoek die ze als een symbool ziet van onderdrukking. Om haar engagement kracht bij te zetten, werd ze ook politiek actief. Wat haar zorgen baart, is het cultuurrelativisme en het politiek correcte denken, waarbij onderdrukkende mechanismen worden gerelativeerd en zelfs afgedaan worden als zijnde cultuureigen. Ze schreef het boek “Plots mocht ik niet meer lachen”.


Op zaterdag 14 december en zondag 15 december
organiseert het Roosenbergkoor een kerstconcert in de kerk van de abdij.By Paul Van Welden


Nieuwsbrief 16

Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van met de schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 13 maart 2019
 • 3 april 2019
 • 8 mei 2019
 • 5 juni 2019

Leven met de Psalmen

Psalmbespreking op 25 maart georganiseerd door de Laura van het Waasland

De Laura van abt Poimên is een bescheiden initiatief dat de monastieke waarden wil oefenen met, en doorgeven aan wie zelf geen monnik of moniale is.
Het werd opgestart in 2005 door P. Benoît Standaert, monnik in de abdij van Zevenkerken en richt zich tot al wie – alleen of samenwonend – ‘in de wereld’ leeft.
Om de twee maanden komen we samen om een diepgaander licht te werpen op de psalmen. Aan de hand van de psalmencommentaren van Benoît Standaert (Leven met de psalmen) buigen we ons telkens over één psalm. We lezen, herlezen, wisselen uit en formuleren onze eigen commentaren op de psalm.

Contactpersoon: Barbara Mertenslaura.waasland@gmail.com of 0476 70 72 66
Info over de laurabeweging via http://www.lauravanabtpoimen.be/onze-laura/ 


Nachtwake met Franciscus

Praktisch
De nachtwake met Franciscus gaat door op zaterdag 6 april in de
Roosenbergabdij.

We starten de wake stipt om 20u en ronden ten laatste om 1u ’s nachts af.
Om ons tijdens de wake te voorzien van drank en versnaperingen, vragen we een vrije bijdrage.

‘Houd nachtwaken’ (Ef 6, 18)
Wie het nu en dan probeert, ontdekt dat waken een bijzondere vorm van bidden is. God spreekt in de nacht. Hij spreekt altijd, maar doorgaans zijn we druk bezig. Dan is onze aandacht benomen. In de nacht kunnen we ons gemakkelijker concentreren. We worden minimaal afgeleid.

Bij het waken komt het erop aan zo weinig mogelijk energie te verbruiken, maar wel nieuwe, andere energie op te steken. Om die energie te vinden, is Franciscus van Assisi onze gids tijdens deze wake. We gaan samen met Franciscus de nacht in. We wisselen lezingen af met stilte en wederwoord, terwijl we gestaag Franciscus op zijn levensweg volgen.

Inschrijven
Prikkelt het om eens te proeven van het nachtelijk waken en ben je vrij op zaterdag 6 april? Stuur dan een mailtje naar:
barbara.m.tau@gmail.com om je in te schrijven of bel op 0476 70 72 66. Zo weten we hoeveel personen we mogen verwachten.

Deze wake is een gezamenlijk initiatief van de Roosenbergabdij, de laura-beweging en TAU – franciscaanse spiritualiteit vandaag.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Khalid Benhaddou over zijn boek  “Is dit nu de Islam?”

Op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij


Khalid Benhaddou was met zijn 18 jaar de jongste imam van België. Vandaag is de Gentenaar coördinator van het netwerk islamexperten dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat. Hij staat voor een moderne islam die de westerse regels en waarden wil verzoenen met de Koran. In 2017 ontving hij de Prijs der Mensenrechten.

“Is de islam een verrijking voor het Westen of vormt het juist een bedreiging?” Er gaat geen dag voorbij zonder dat de term “islam” valt in onze media. Tijdens deze lezing neemt Khalid Benhaddou ons mee in zijn verhaal om een helder beeld te schetsen over allerlei factoren die er toe bijdragen dat de islam vaak ongenuanceerd wordt overgebracht. Hij vertelt hoe de Koran echt moet worden gelezen en niet letterlijk maar wel in zijn historische context moet worden begrepen en houdt een warm pleidooi voor een “mondiale verlichting van de islam”.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 21 februari 2019.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van KBC    


“Van Passie naar Pasen“

Concert met het jongenskoor Flanders Boys Choir, 
olv. Dieter Van Handenhoven en met pianist Dirk Vermeir

Het Flanders Boys Choir is gegroeid uit het knapenkoor “In Dulci Jubilo”, dat in 1931 in Sint-Niklaas werd opgericht. Het koor biedt jongens vanaf 9 jaar de kans om zich muzikaal te ontwikkelen in een professionele omgeving. Ze komen in aanraking met muziek die in eerste instantie misschien ver van hun bed lijkt te staan, maar die geleidelijk aan hun hart zal veroveren.

De wortels van het Flanders Boys  Choir liggen in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Ondertussen wordt er gerekruteerd in heel de stad en kan het koor zich met de steun van de stad Sint-Niklaas zich terecht een stadskoor noemen. In 1993 nam Dieter Van Handenhoven, die zelf begon als knaap bij IDJ, het roer in handen. Hij zette het werk van zijn voorgangers voort, met uitvoeringen van onder meer The Messiah, The Coronation Anthems en Chandos Anthems van Handel, Dido and Aeneas van Purcell, het Weihnachtsoratorium van Bach, de Gloria van Vivaldi en het Requiem van Fauré.
Naast de eigen concerten verleent het koor ook regelmatig zijn samenwerking aan tal van andere projecten, zoals uitvoeringen van de Matheuspassie.

De vrienden van de Roosenbergabdij nodigen u uit voor hun concert “Van Passie naar Pasen” in de Roosenbergabdij op:

Vrijdag 29 maart 2019 om 19.30 uur.

Inkom: €15, €12 voor leden van de Vrienden van de Roosenbergabdij en €10 voor jongeren onder de 12 jaar. Drankje na het concert inbegrepen.
Inschrijven en voorafbetaling ten laatste tegen 20 maart bij Mevr. De Neve Lieve, denevelieve@hotmail.com of tel. 03/766.24.32.
Rekeningnummer van  de Vrienden van de Roosenbergabdij BE93 7440 7452 2867 met vermelding van uw naam en ‘Flanders Boys Choir’.


Architectuur

Uitnodiging

De Van der Laan Stichting, in samenwerking met Bureau Europa Maastricht en het Vlaams Architectuurinstituut te Antwerpen, nodigen U van harte uit voor de presentatie van het project: “DE SCHATKAMER VAN Dom Hans van der LAAN” op zaterdag 16 maart 2019 van 10.30 tot 14.30 in LUMIĒRE, Bassin 88, 6211 AK Maastricht.

In 2017 heeft een buitengewoon succesvolle tentoonstelling plaatsgevonden onder curatie van Caroline Voet over theorie, context en werken van Dom Hans van der Laan op de internationale kunstcampus deSingel te Antwerpen. Daarna zijn middelen beschikbaar gekomen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimuleringsfonds voor de Creative Industrie om theorie en werk van Dom Hans van der Laan beter te ontsluiten en toegankelijk te maken. De Van der Laan Stichting heeft daartoe opdracht verstrekt aan Prof. dr. Caroline Voet, in samenwerking met webdesigner Mathieu Serruys.

Op 16 maart a.s. presenteert Caroline Voet het resultaat van dit digitale Schatkamer-project en gaat in gesprek en reflectie daarover met architect Jo Coenen onder leiding van Saskia van Stein, directeur Bureau Europa.

Aanmelden via info@vanderlaanstichting.nl uiterlijk 9 maart is noodzakelijk in verband met de beperkte beschikbaarheid van plaatsen en de catering. Na afloop is er gelegenheid na te praten en een eenvoudige lunch te gebruiken. Kosten deelname en lunch € 25,- graag vooraf overmaken op bankrekening NL10 RABO 0135675618, ten name van ‘Vrienden Van der Laan Stichting’.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen zal op maandag 20 mei
Alicja Gescinska spreken over haar boek “Thuis in muziek”.

Alicja Gescinska (Warschau,1981) is een van de meest toonaangevende jonge filosofen van België en Nederland. In 1988 vluchtte ze met haar familie van communistisch Polen naar België, waar ze aan de universiteit van Gent promoveerde tot doctor in de filosofie.
Haar meest recente boek “Thuis in muziek” (2018) is een oefening in menselijkheid. Het is een filosofisch essay over de belangrijke rol die muziek kan spelen in onze morele en persoonlijk ontwikkeling.

Nieuwsbrief 15

Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven     

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van met de schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”.
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 5 december 2018
 • 9 januari 2019
 • 6 februari 2019
 • 13 maart 2019
 • 3 april 2019
 • 8 mei 2019
 • 5 juni 2019

Avondgebed in de Advent

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebed

Vanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een verkwikkend rustpunt in een hectische wereld die ons meezuigt.
Meteen ook een alternatief om het kerstfeest op een andere manier voor te bereiden.
Telkens op dinsdagavond in de Roosenbergabdij van 18.30 tot 19.30 uur op:

 • 27 november 2018
 • 4 december 2018
 • 11 december 2018
 • 18 december 2018

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters


Franciscaanse Gezinsdag in Roosenberg

Eens de burgerplicht volbracht, trokken op zondag 14 oktober gezinnen uit alle hoeken van Vlaanderen richting de Roosenbergabdij in Waasmunster voor de Franciscaanse gezinsdag. Met zo’n 90 waren ze, volwassenen en kinderen, die zich dapper door het bos waagden waar rovers op de loer lagen. Een boze broeder Angelo liet niemand in de abdij binnen, maar gelukkig dacht broeder Franciscus daar anders over. Ook de poppenkastpoppen ontdekten gaandeweg dat terug slaan als je geslagen wordt, niet tot meer broederlijkheid leidt. Zowel volwassenen als kinderen gingen vervolgens dieper in op het verhaal van de drie rovers. Dat dit soms best spannend geweest was, weerklonk tijdens de stemmige en kleurrijke viering waarmee deze inspirerende dag werd afgesloten. Na een smakelijk dessertenbuffet ging iedereen moe maar voldaan weer naar huis.

Barbara Mertens
TAU – Franciscaanse spiritualiteit vandaag
Italiëlei 98A
2000 Antwerpen


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Sigiswald Kuijken, over
“Bach, muziek-mystiek: een introductie tot Bach”

Op woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Sigiswald Kuijken, violist en dirigent, geeft een introductie tot de componist die door velen als de grootste aller tijden wordt beschouwd.
Zoals hij het zelf verwoordt: “Aan de hand van Bachs Cantate  BWV 140 “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, zal ik samen met het publiek op een directe en niet-professorale manier graven naar de kern van Bachs kunst en ik zal in de marge daarvan de ook opvallende band met mystiek uit alle tijden en culturen aanduiden”.
De innige versmelting tussen inhoud en vorm zal de leidraad zijn van de hele lezing. Tot slot zal de cantate in stilte, zonder enig commentaar, her-beluisterd worden.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 26 november 2018.
Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 en € 5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van KBC    


Kerstconcert Vrienden van de Roosenbergabdij

Met werken van Bach, Händel, Vivaldi en bekende kerstliederen in een originele bewerking.

Jan Sciffer (cello), Marijke van Arnhem (zang) en Dieter van Handenhoven(orgel) brengen ons pareltjes uit het barokrepertoire, met name aria’s uit het Weihnachtsoratorium van Bach, de Messiah van Händel en het Gloria van Vivaldi, naast puur instrumentaal werk van deze grootmeesters.
Als uitsmijter brengen ze ons in de kerstsfeer met bekende kerstliederen in een originele bewerking door Tom Koopman en Herman Van Veen.

Vrijdag 21 december 2018 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Inkom  €15 en €12 voor leden van de Vrienden van de Roosenbergabdij, kerstreceptie inbegrepen.

Inschrijven bij Mevr. De Neve Lieve: denevelieve@hotmail.com of tel. 03/766.24.32.
Voorafbetaling ten laatste tegen 15 december 2018 op het extra rekeningnummer voor evenementen van de Vrienden van de Roosenbergabdij: BE93 7440 7452 2867 met vermelding naam en “Kerstconcert”.


Architectuur

Fragile: gebouwen en hun architecten

De masterstudenten van de KU Leuven Faculteit Architectuur kozen dit jaar, in het teken van het keuzevak Fragile, het werk van Dom Hans van der Laan als onderwerp. Onder leiding van Carl Bourgeois richt Fragile zich op het maken van films over gebouwen en hun architecten. Dit jaar worden ze bijgestaan door de Estse kunstenares Ingel Vaikla, die eerder de film Roozenberg maakte aan het KASK, en door Caroline Voet als Van der Laan expert. Ze zullen een film maken in Abdij Sint-Benedictusberg. In Abdij Roosenberg worden er gesprekken opgenomen met architecten Hans van der Laan en Frans Ruys. Als belangrijke bronnen worden ze bevraagd over hun kennis rond de ontwerpmethode van Dom van der Laan, en delen ze hun expertise over enkele woningen en objecten. Het werk wordt in januari 2019 afgerond.


DAM Architectural Book of the Year Award

Het boek Dom Hans van der Laan. A House for the Mind, won de DAM Architectural Book of the Year Award.
The Frankfurt Book Fair en het Duitse Architectuurmuseum (DAM) presenteerden voor de tiende keer de internationale DAM Architectural Book Award. Deze unieke en prestigieuze prijs beloont de tien beste architectuurboeken. De prijsuitreiking ging door op 10 oktober in het Duitse Architectuurmuseum (DAM). Op de Frankfurt Book Fair werd een tentoonstelling georganiseerd over de bekroonde boeken.


>>RAUCH<<

De reeks foto’s die de Duitse gerenommeerde fotografe Friederike von Rauch maakte van Abdij Roosenberg zijn verwerkt in een nieuwe sonische installatie.

»RAUCH« is a sonic interpretation of the work of photographer Friederike von Rauch, composed collaboratively by Berlin-based producers Felix K, Marcel Dettmann, Sa Pa and Simon Hoffmann. Arranged and mixed by Marcel Dettmann. The recording stands in dialogue with von Rauch’s architectural images of post-World War II European monasteries, including La Tourette by Le Corbusier near Lyon, Roosenberg Abbey near Ghent and Maria Regina Martyrum in Berlin.The images were first exhibited together with the music on the LP as part of an installation for von Rauch’s solo show »insgeheim« (“in secret”), held at the Goethe-Institut Paris during the international Paris Photo art fair in November 2017.


Ingel Vaikla filmt Hans van der Laan.


Andrea Jürges, directeur van het DAM Deutsches Architekturmuseum, auteur Caroline Voet, grafisch vormgeefster Stien Stessens en Petrus Kemme van het Vai.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen:

“Is dit nu de Islam?” door Khalid Benhaddou 

De geboren Gentenaar Khalid Benhaddou is islamleerkracht, imam aan de El Fath moskee te Gent, coördinator van het netwerk islamexperten en voorzitter van het Platform van Vlaamse Imams. Hij ziet het als zijn roeping om de islam te duiden en te beschouwen vanuit de Europese context van vandaag.
De lezing zal plaatsvinden op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij.

Nieuwsbrief 14

Stand van zaken KU Leuven

De Congregatie heeft inmiddels beslist om niet meer verder met KU Leuven in zee te gaan voor de herbestemming van de abdij tot een studiecentrum voor zingeving, architectuur en kunst. Ondanks de inhoudelijk mooie invulling en het vele werk van verschillende partijen, kwam er maar geen concrete uitwerking door het universiteitsbestuur zelf. Bijna twee jaar na de ondertekening van het principeakkoord en een jaar na de rectorswissel van de universiteit, kwam er uiteindelijk dan toch een voorstel op tafel. Dit steunde echter te veel op de congregatie zelf, waar de Mariazusters van Franciscus een project verwachten dat uiteindelijk met volle inzet kan gedragen worden door een nieuwe invulling.

Dit laat ons geen andere keuze dan noodgedwongen een andere weg in te slaan. We slaan deze bladzijde om en gaan op een positieve manier en met frisse ogen naar de toekomst kijken. Ondertussen wordt er door een team van experts een rapport opgemaakt om duidelijk te stellen wat kan en mag gebeuren met de abdij, zodat mogelijk geïnteresseerde partijen hier op voorhand duidelijkheid over krijgen. We verwachten dat dit rapport in oktober klaar zal zijn. Ook hebben de Vrienden van de Roosenbergabdij zich geëngageerd om mee te zoeken en mee te werken aan een solide toekomst.

Alle geplande activiteiten lopen overigens gewoon door, zowel rond spiritualiteit als cultuur en architectuur. Wij blijven geloven dat de Roosenbergabdij toekomst heeft, juist omdat zoveel mensen behoefte hebben aan een plek waar rust en eenvoud een nieuwe impuls aan hun leven kan geven. Wij gaan ervoor!!!

Zuster Trees.


Gospodi: Muziek Van De Stilte


Zij zijn terug, het Gospodi kwartet !!

Na hun unieke concert in 2016, waar een volle kerk ademloos heeft genoten van een totaalervaring van muziek en gewijde stilte, treden ze op zaterdag 22 september om 20u. opnieuw op in de kerk van de Roosenbergabdij. Bij het zingen staan de vier zangers naar elkaar toegekeerd, het midden leeg latend. De stiltemomenten tijdens de uitvoering zijn een belangrijke onderdeel van het concert en versterken het meditatieve klimaat.

Van harte welkom voor dit concert, dat met muziek, wat kaarslicht en stilte, een unieke totaalervaring belooft te worden. En dit alles in de prachtige Abdijkerk van Roosenberg.
De inkomprijs bedraagt €15. Na het concert bieden de Vrienden u een kleine receptie aan in de pandgangen van de Abdij.

Inschrijven is noodzakelijk en dient te gebeuren bij Lieve De Neve, ten laatste tegen 15 september (denevelieve@hotmail.com of telefonisch 03/ 766 24 32)
Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer BE29 4440 6339 7164 van Lieve De Neve, met vermelding van naam, aantal personen en Gospodi 22 september.
Uw betaling geldt als inschrijvingsbewijs.


Matinee Concert
Anima Eterna Ensemble

In samenwerking met de gemeente Waasmunster organiseren de Vrienden op
zondag 21 oktober om 15 uur een uniek matineeconcert in het kader van het Festival van Vlaanderen. Locatie: kerk van de Roosenbergabdij.

De muziek laten klinken zoals ze oorspronkelijk bedoeld was, dat is waar Anima Eterna, met violist Jakob Lehmann, voluit voor gaat. Elk concert wordt dan ook integraal op periode-instrumenten uitgevoerd, met aandacht voor de geschiedenis van en rond elk muziekstuk. Het octet van Schubert staat bekend om zijn sublieme melodische lijnen en zijn unieke instrumentatie. In dit werk, geschreven voor de ongewone combinatie van vijf strijkers, klarinet, fagot en hoorn, scheert Schuberts muzikale kunnen ongezien hoge toppen. Schuberts indrukwekkende octet staat zij aan zij met een Scandinavische parel:het septet van Franz Berwald, die ook wel ‘de grootste componist uit de geschiedenis van Zweden’ wordt genoemd. Een menu voor muzikale fijnproevers!

Tickets: 052 46 34 24
cultuur@waasmunster.be
www.waasmunster.be/webwinkel


Abdij van Roosenberg:
beste kamermuziekconcert!

‘Klassiek Centraal’ is al meer dan 10 jaar de webstek voor de liefhebber van klassieke muziek. Een ploeg recensenten houdt ‘Klassiek Centraal’ op de hoogte van wat reilt en zeilt in de wereld van deze muziek in België. Jaarlijks worden een aantal Gouden Labelsuitgereikt en voor het seizoen 2017-2018 gebeurde dit op 17 juni in het Cultureel Centrum De Werft in Geel.

Tien Gouden Labels werden uitgereikt, waarbij het concert van 17 februari 2018 in de Abdij van Roosenberg, werd bekroond als beste kamermuziekconcert! Tijdens dit concert speelden Yannick en Jonathan Van de Velde met A. Dendal, D. Desimpelaere, N. Nevolovitch, V. Hepp en F. Zappa werken van Glinka, Mendelssohn en Schubert. De prijs werd uiteraard verleend voor het niveau van de vertolking, maar ook voor de bijzondere plaats en de passende sfeer.

Hoe bijzonder dit gouden label is, mag worden afgeleid uit de naam en faam van de andere laureaten. Negen CD’s werden bekroond als beste CD, waaronder “A Symphony of Trees” van Piet Swerts, componist van moderne klassieke muziek, die tweemaal het verplichte nummer schreef voor de Koningin Elisabethwedstrijd piano. Verder werden labels uitgereikt voor muziektheater (Berberio in AMUZ, Antwerpen), musical (The little Mermaid, Flanders Expo Gent), opera (Dialogues des Carmélites van F. Poulenc in de Munt, Brussel), evenementen (Lunalia, Festival van Vlaanderen, Mechelen), symfonisch concert (Modern Times door Brussels Philharmonic o.l.v. Dirk Brossé in Flagey Brussel) en een boek (‘Stem’, historische roman geïnspireerd door de tragische levens van castraatzangers, van Daan Esch)

Amélie Dendal, echtgenote van Yannick Van de Velde, nam de prijs in ontvangst namens de artiesten die op 17 februari optraden en zij dankte allen die meehielpen aan het evenement.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging, nodigen u uit op maandag 1 oktober 2018 om 19u30 in de Roosenbergabdij voor de eerste Roosenberglezing van het werkjaar 2018-2019.

Frans van den Brande zal dan spreken over:

Onze Joodse buren – kennismaking met de Joodse religie en cultuur

Zowel het christendom als de islam putten grote delen van hun heilige boeken uit de joodse traditie en de joodse geschriften. Joden: wie zijn zij? Wat betekenen zij voor de wereld en voor de andere Abrahamitische godsdiensten: christendom en islam?

Wat is het jodendom:
–  Identiteit, godsdienst, cultuur, geschiedenis en verspreiding van de Joden
–  De heilige geschriften, de Joodse kalender, de sjabbat en de Joodse feesten
–  De verhouding tussen joden, christenen en moslims

Het ‘Jeruzalem van het Westen’, zo wordt Antwerpen ook wel genoemd. De stad heeft immers een grote Joodse gemeenschap en telt veel synagogen en Joodse leerhuizen. Heel wat restaurants en winkels dragen het opschrift ‘koosjer’ en de typische ‘chassidiem’ (of vromen) maken deel uit van het Antwerpse straatbeeld.

Frans van den Brande is oud-docent judaïca en geeft een toegankelijke inleiding in de Joodse religie en cultuur. Samen met u duikt hij in de geschiedenis van een volk dat nauw verbonden is met zijn godsdienst en dat zich gedurende millennia over de wereld verspreid heeft. Naast de kenmerken van het Jodendom komen ook interreligieuze en interculturele aspecten aan bod. En, zeker na de herdenking van 500 jaar Reformatie, ook de antisemitische geschriften van katholieke en protestantse theologen.

Inschrijving verplicht via e-mail: filip.jonckheere@pandora.be 
Inkom €8 en voor leden van de organiserende verenigingen €5.
Na de lezing bent u welkom voor een drankje in de pandgang van de Roosenbergabdij.


Architectuur

Revisit Roosenberg Abbey

De laatste editie van het gerenommeerde Britse tijdschrift The Architectural Review, is gewijd aan architectuur in België. Het bevat een uitgebreid artikel over Abdij Roosenberg, geschreven door Caroline Voet, met foto’s van onder andere Friederike von Rauch en Jeroen Verrecht.

Rondleidingen

Elke eerste zaterdag van de maand worden er rondleidingen georganiseerd in de Abdij van Roosenberg. Tijdens de rondleiding ontdek je hoe eenvoud en regelmaat zorgen voor rust en verstilling. Sprokkelen in de rijke geschiedenis van de abdij, een eerste kennismaking met haar ontwerper Dom Hans van der Laan en zijn opvattingen, een aanvoelen van het abdijleven van de zusters of even mijmeren in stilte op een bankje in de pandgang of kloostertuin…

–  start rondleiding stipt om 14:00 uur
–  toegangsprijs €5 voor volwassenen, €3 voor leerlingen-, studenten-, lerarenkaart en gratis voor kinderen
–  duur ongeveer 90 minuten
–  parkeergelegenheid vlak voor de ingang van de abdij
–  bereikbaar met de belbus

Voor groepen kan een rondleiding aangevraagd worden.
Voor meer info: dienst Toerisme: 052 46 95 27 of toerisme@waasmunster.be of huismeester@abdij-roosenberg.be


Bestuurslid Marc Tirez overleden

In een overvolle Sint-Catharinakerk in Sinaai, hebben de Vrienden van de Roosenbergabdij op 10 augustus j.l. afscheid genomen van hun bestuurslid Marc Tirez (73)
Jarenlang was Marc lid van onze vereniging, waarbij hij zich de laatste jaren, met zijn gekende overgave, heeft ingezet binnen het Bestuur. Wij zullen ons Marc herinneren als een vriendelijk en toegewijd man, altijd bereid een helpende hand toe te steken.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en familie en wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen:

 •  “Bach: zijn muziek en mystiek”,  door Sigiswald Kuijken, op woensdag 28 november om 19u30. Sigiswald Kuijken, bekend violist en dirigent, graaft in zijn voordracht naar de kern van Bach’s kunst.

Daarnaast staat ook nog het volgende concert gepland:

 • Kerstconcert, met werken van Bach en Händel uitgevoerd door Jan Sciffer (cello), Marijke Van Arnhem (zang) en Dieter Van Handenhoven (klavecimbel)op vrijdag 21 december om 19u30, georganiseerd door de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Nieuwsbrief 13

Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, Davidsfonds en Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiend debat over het thema:

“De seculiere samenleving: over religie, atheïsme en democratie” 

Het eerste seizoen van de cyclus “Roosenberglezingen“ wordt op maandag 4 juni om 19u30 afgesloten met een debat tussen de filosofen Prof. Patrick Loobuyck en Prof. Herman De Dijn.

Het debat zal uitgaan van het boek van Patrick Loobuyck: “De seculiere samenleving: over religie, atheïsme en democratie“. Patrick Loobuyck is op dit ogenblik één van de meest invloedrijke opiniemakers in Vlaanderen en Prof. Herman De Dijn is reeds jaren de spreekbuis van de christelijk geïnspireerde filosofie en ethiek. Hij publiceerde in “Ethische Perspectieven 2014“ een kritische bespreking van dit boek.

Korte samenvatting van het boek:
Kerken lopen leeg, maar religie wordt druk besproken in het publiek debat. Vaak gaat de discussie over de plaats van de religie in de seculiere publieke ruimte. Hoeveel godsdienst kan een seculiere samenleving verdragen en op welke manier moeten religies zich aan die seculiere context aanpassen? Bij momenten lopen de gemoederen hoog op en vaak worden vanuit verschillende hoeken de grote principes uit de kast gehaald: de neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat. Samen met de godsdienstvrijheid vormen ze inderdaad het wezen van de seculiere, democratische rechtsstaat. Maar wat betekenen ze precies en waar komen ze vandaan?

Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 31 mei 2018. Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 en € 5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen. Na de lezing bent U welkom voor een drankje in de pandgang van de Abdij.

Architectuur

Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest
Van 13 oktober 2017 tot 14 januari 2018 liep de tentoonstelling over het werk van Dom Hans van der Laan en Abdij Roosenberg in de Singel, georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut. Ze werd ontwikkeld op basis van het doctoraatsonderzoek van curator Caroline Voet aan de KU Leuven, Faculteit Architectuur. Samen met Leen De Brabandere bouwde ze een beklijvende scenografie. ‘Een huis voor de geest’ lichtte aan een breed publiek de kracht en relevantie van Van der Laans architectuurtheorie toe. Originele maquettes, modellen, meubels, tekeningen, onderzoekswerk en projecten van oud-leerlingen van Van der Laan gaven een mooi beeld van zijn productie en invloed. Abdij Roosenberg, net gebouwd op het moment dat Van der Laan De Architectonische Ruimte schreef, nam een centrale plaats in.

De serene film van Ingel Vaikla en de krachtige fotografie van Friederike von Rauch gaven de bezoekers een sfeervol beeld van de abdij, dat nog versterkt werd door de klanken in de prachtige soundscape van Esther Venrooij. De uitzonderlijke samenwerking met Abdij Sint-Benedictusberg in Vaals, waar het Van der Laan Archief zich bevindt, en met de De Mariazusters van Franciscus, brachten verschillende unieke stukken samen.

Met zijn meer dan 12.000 bezoekers kende deze tentoonstelling een groot succes. Op de opening alleen waren meer dan 1500 aanwezigen. Parallel met de tentoonstelling werd Abdij Roosenberg op verschillende zaterdagen opengesteld voor bezoekers. Zuster Trees en Philippe Thyssen hebben sommige namiddagen rondleidingen gegeven voor meer dan 300 geïnteresseerden.


Dom Hans van der Laan. A House for the Mind
Naar aanleiding van de tentoonstelling schreef Caroline Voet een boek dat de essentie van Abdij Roosenberg toelicht. Op een directe manier wordt het gedachtegoed van Van der Laan en zijn ontwerpmethode toegelicht. Samen met vormgeefster Stien Stessens en de Grafische Cel van Luca School of Arts, werd het een tastbaar document dat zowel door experten als door leken gelezen wordt. Ook hier weer de beelden van Friederike von Rauch en ook een nieuwe fotografie van Jeroen Verrecht.
Het boek was op twee maanden uitverkocht, waarvan een aanzienlijk deel buiten Europa.
De herdruk is in de maak.


Abdij Roosenberg in Waasmunster, op zoek naar de essentie van architectuur
In de reeks “Markante plekken” van het VRT Nieuws, gaat fotograaf Alexander Dumarey elke week op zoek naar een opvallende plaats met een verhaal. Soms bekend, soms vergeten. Soms druk, soms verlaten. Soms nieuw, soms eeuwen oud. Maar allemaal hebben ze een boeiende geschiedenis. Van zijn bezoek aan de abdij Roosenberg maakte hij het volgende beeldverslag.


(Copyright Alexander Dumarey)


Tendens Wonen: Uitzonderlijke architectuur: Abdij Roosenberg
‘Tendens Wonen’ neemt je mee naar de mooiste voorbeelden van architectuur en de verhalen achter de gevels. Daarbij komen ook uitzonderlijke woonplaatsen aan bod zoals de abdij Roosenberg in modernistische, minimalistische stijl.
Jochen Decostere maakte de volgende korte documentaire over het levensverhaal van zuster Trees en de uitzonderlijke plek waar ze jaren woonde.


TV Oost: interessante woonprojecten
Carla van der Auwera gaat elk weekend voor TV Oost op zoek naar interessante woonprojecten en bracht ook een bezoek aan de abdij Roosenberg. Caroline Voet en zuster Trees lichten toe waarom de abdij zo’n speciale plaats is. Zie de reportage van maart 2018.


Het werk van Friederike von Rauch over Abdij Roosenberg 
Sinds de zomer van 2016 verbleef de Berlijnse topfotografe Friederike van Rauch in Abdij Roosenberg om een reeks analoge beelden te ontwikkelen. Von Rauch is gespecialiseerd in architectuurfotografie van uitzonderlijke plekken. Ze slaagt er telkens in om de materialiteit, de kleuren en lichtwerking op een intense manier neer te zetten. Voor Abdij Roosenberg maakte ze een reeks unieke afdrukken van 100 cm x 100 cm. Het werk werd, naast de tentoonstelling in de Singel, getoond in onder andere Gallery 51 en La Tourette in Frankrijk en zal verder reizen. Het verscheen in verschillende internationale tijdschriften, waaronder OSMOS MAGAZINE.
www.vonrauch.com


(copyright Friederike von Rauch)

Noteer nu reeds in uw agenda:

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen:

 • “De Joden, onze buren”,  door prof. Frans Van den Brande, op maandag 1 oktober om 19u30 : Over dialoog en samenleven tussen de monotheïstische religies.
 •  “Bach: zijn muziek en mystiek” ,  door Sigiswald Kuijken, op woensdag 28 november om 19u30 :Sigiswald Kuijken, bekend violist en dirigent, graaft in zijn voordracht naar de kern van Bach’s kunst.

Daarnaast staan ook nog de volgende concerten gepland:

 • Gospodi, op zaterdag 22 september om 20u: Een totaalervaring van Slavisch-byzantijnse liturgische gezangen en gewijde stilte.
 • Matinee concert Festival van Vlaanderen met Anima Eterna, op zondag 21 oktober om 15u: Grootse kamermuziek met werken van Franz Schubert en Franz Berwald. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Waasmunster.
 • Kerstconcert, met werken van Bach en Haendel uitgevoerd door Jan Sciffer (cello), Marijke Van Arnhem (zang) en Dieter Van Handenhoven (klavecimbel)op vrijdag 21 december om 19u30, georganiseerd door de Vrienden van de Roosenberg Abdij.

Nieuwsbrief 12

Voortgang overleg KU Leuven

Op 15 februari jl heeft de Congregatie een constructief gesprek gevoerd met de KU Leuven over de verschillende mogelijkheden tot samenwerking.
Daarbij is afgesproken dat de KU Leuven actief op zoek zal gaan naar partners die er samen met hen de schouders onder willen zetten en vooral ook het project mede willen financieren.
Na Pasen is er een nieuw overleg gepland, waarbij de Congregatie oprecht hoopt op een meer concrete invulling van de eerder uitgesproken intenties.
Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Zr. Trees, in naam van de Congregatie.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, Davidsfonds en Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing over een actueel onderwerp:

“Euthanasie: waarom niet?” 

Lezing door Dr. Marc Desmet s.j. op donderdag 15 maart 2018 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij.

Marc Desmet is jezuïet en reeds meer dan 20 jaar palliatieve-zorg arts in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Zijn basisstelling is dat er iets essentieels ontbreekt in het maatschappelijk debat over euthanasie: nuance. Zijn boek probeert die nuances onder woorden te brengen. Ja, waaróm niet? Euthanasie moet in bepaalde lijdenssituaties kunnen. En tegelijkertijd, waarom niét? De praktijk leert dat euthanasie niet vanzelfsprekend blijft. Niet voor de zieke, niet voor de naasten, niet voor de artsen en ook niet voor onze maatschappij. Leven we te lang? Kunnen we niet meer omgaan met het lijden? Marc Desmet wil recht doen aan de complexiteit van de lijdensbeëindiging en wil met zijn boek mensen vooral doen nadenken.
Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 12 maart 2018. Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 en € 5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen. Na de lezing bent U welkom voor een drankje in de pandgang van de Abdij.


Het eerste seizoen van de cyclus “ Roosenberglezingen “ zal worden afgesloten met een debat tussen de filosofen Prof. Patrick Loobuyck en Prof. Herman De Dijn op maandag 4 juni om 19.30 uur.

Eerstgenoemde is op dit ogenblik één van de meest invloedrijke opiniemakers in Vlaanderen en Prof. De Dijn is reeds jaren de spreekbuis van de christelijk geïnspireerde filosofie en ethiek.
Het debat zal uitgaan van het boek van Patrick Loobuyck “De seculiere samenleving: over religie, atheïsme en democratie “.

Meer informatie in onze eerstvolgende nieuwsbrief.

Music meets Art

Op zaterdag 21 april a.s. om 20.00 uur volgt het tweede luik in het muziekevenement “MUSIC MEETS ART”, verzorgd door een pianist met internationale faam:

Abdel Rahman El Bacha
samen met twee bijzonder getalenteerde jongens uit het Waasland:
Nicholas en Samuel Van de Velde.

Rahman El Bacha (°1958 Beiroet) komt uit een muzikale familie en zijn talent aan de piano ontbolsterde zich snel: op 10-jarige leeftijd trad hij al op en kreeg hij een beurs om aan het Conservatorium van Parijs te studeren. In 1978, 19 jaar oud, werd hij unaniem verkozen tot eerste laureaat van de Kon. Elisabethwedstrijd piano en ontving hij tevens de publieksprijs. Sedertdien kende hij een internationale carrière en speelde hij in de meest prestigieuze concertzalen ter wereld, o.m. met de Berliner Philharmoniker.

Uniek voor het concert van 21 april is dat hij speelt met twee van zijn gewezen leerlingen: Nicholas en Samuel Van de Velde, de twee jongsten van vier broers met een uitzonderlijke muzikale aanleg.

Nicholas Van de Velde begon op 5-jarige leeftijd met pianospelen. Op 9 jaar was hij reeds1° laureaat in de nationale Grétry wedstrijd en in datzelfde jaar werd hij toegelaten tot de Kon. Elisabethkapel in de klas van El Bacha, waar hij in 2013 afstudeerde met grootste onderscheiding. Momenteel studeert hij in Berlijn aan de “Universität der Kunste” en combineert dit met concerten in binnen- en buitenland.

Samuel Van de Velde is de benjamin van de familie. Ook hij begon zeer jong te spelen, waarbij al snel duidelijk werd dat hij een uitzonderlijk talent is.  Zo werd hij 1° laureaat in enkele wedstrijden, zoals de Cantabile en de nationale pianowedstrijd Cavatine in Namen. Op 10-jarige leeftijd werd hij eveneens toegelaten tot de Kon. Elisabethkapel om er te studeren bij El Bacha en Dimitris Saroglou. Momenteel is hij leerling van Jan Michiels aan het Conservatorium van Brussel.

Na afloop volgt een receptie aangeboden door Thuisgastronomie Possemiers.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Meer informatie vindt u op www.musicmeetsart.be
TICKETS à €20,- te bestellen per mail: musicmeetsart@outlook.com 

Rotary Roosenberg Abdij Concert

Op dinsdagavond 15 mei 2018 vanaf 19 uur, vindt het 8ste Roosenberg Abdij Concert plaats, georganiseerd door Rotaryclub Sint-Niklaas ten voordele van hun sociale werken.

In het voorprogramma spelen zeer getalenteerde musici uit de regio.
Als hoofdprogramma zingt Emma Posman werken van Richard Strauss, Gustav Mahler, Erich Korngold en Maurice Ravel.

Nadien wordt u een receptie aangeboden in de pandgang van de Abdij.

Inkomkaarten à €30 uitsluitend te bekomen via mail aan: gisbats@telenet.be